ترجمه متون سنگی گنجنامه گنج نامه کتیبه خشایار شاه گنج نامه داریوش گردشگری سایروس توریست

 

 ترجمه متون سنگی گنجنامه گنج نامه کتیبه خشایار شاه گنج نامه داریوش گردشگری سایروس توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

متن هر دو کتیبه یکی است، فقط در کتیبه خشایار شاه به جای داریوش، خشایارشاه آمده،اهورامزدا که این سرزمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یگانه شاه از میان شاهان بسیار و یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بسیار. من (هستم) داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای با ملت های بسیار، شاه این سرزمین بزرگ دور دست پهناور، پسر ویشتاسب هخامنشی» حدود 500 سال ق – م) هر یک از کتیبه های به سه زبان، در سه ستون و 20 سطر، بر روی صخره ای بزرگ حک شده اند، که در ستون دست چپ، متن فارسی باستان، ستون وسط؛ ایلامی یا شوشی و ستون دست راست کتیبه ها، به زبان بابلی یا اکدی و هر سه به خط میخی مادی یا هخامنشی می باشند. قابل مسیر یابی ومشاهده با نرم افزار گردشگری سایروس توریست دریافت نرم افزار از بازار ، مایکت ، گوگل cyrustourist.ir

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه