اهمیت ایده پردازی نرم افزار گردشگری

نرم افزار گردشگری سایروس توریست ایده پردازی براساس تجربیات شخصی وسفرهای انجام شده ده ساله مهندس مرتضی تیرانداز میباشد وبراساس نیاز های ابتدایی یک گردشگر ایجاد شده است وتلاش شده است تا در کمترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات جاذبه های گردشگری اطراف کاربر را دراختیار قرار دهد. بااین روش می تواند در اقتصاد کشور نقش به سزایی ایفا کنیم نرم افزار گردشگری سایروس توریست پس از گردآوری آموخته های شخصی کار در یک شرکت توریستی گردشگری در مشهد وسفرهای زیاد در ایران پس از طی کردن مرحله تحقیقاتی گسترده پنج ساله درتاریخ 98/8/7 آغاز به کارشد نرم افزار گردشگری سایروس توریست پروژه استارتاپی درزمینه معرفی جاذبه های گردشگری سراسری ایران در کمترین زمان ممکن است :

(ایران رنگین کمان گردشگری خاورمیانه میتواند باشد )

جاذبه های گردشگری وتاریخی ایران ثروت بزرگ مردمان ایران زمین است.

نرم افزارگردشگری سایروس توریست به صورت اختصاصی و ویژه برای معرفی بیشتر جاذبه های گردشگری ایران ایده پردازی شده است.

پروژه استارتاپی نرم افزار گردشگری کاملا با هزینه های شخصی طراحی و آغاز به کارشده است ومعرفی جاذبه های گردشگری ایران رابا نرم افزار گردشگری انجام میدهد

امید داریم نرم افزارگردشگری سایروس توریست گامی در راستای ایجاد اشتغال و کاهش فقر در سراسر ایران با معرفی وهدفمند کردن جاذبه های گردشگری وسفر ها برداریم .

امید است باحمایت مردم از پروژه استارتاپی گردشگری به این آرزو برسیم تا ایران باشکوه وبه دور از فقر داشته باشیم

( صاحب امتیاز نرم افزار گردشگری سایروس توریست دارای کاردانی مرمت ابنیه وآثار باستانی وکارشناسی عمران اجرایی وبا بیش از چندین سال سابقه در شرکت توریستی ورفاهی میباشد)